تبریک سال 1400 دانش آموزان ماه و مهر - ماه و مهر

تبریک سال 1400 دانش آموزان ماه و مهر

تبریک سال نو

تبریک سال 1400 دانش آموزان ماه و مهر

تبریک سال 1400 دانش آموزان ماه و مهر را امسال یکی از دانش آموزان به نام امیرحسام عباسی انجام داده است

 

 

دبستان